Нов Закон за марките и географските означения

На 17.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения. Новият закон въвежда вероятно най-мащабните промени в областта от 2011 г. насам и още преди влизането си в сила даде повод за интензивни дискусии сред професионалните среди.

Законът транспонира в национално законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и привежда законодателството ни в съответствие с регламентите на ЕС, регулиращи географските указания..

В съответствие с изискванията на европейското законодателство отпада изискването за графично представяне на марката. Новият закон изисква единствено „представяне на марката“, позволявайки регистрацията на звукови и цветови марки, марки на движение, мултимедийни и холограмни марки и други подобни.

С новия закон се въвежда еднофазен модел за формиране и заплащане на държавните такси във връзка с регистрацията на марки. Подобно на модела на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост държавните такси за заявяване и експертиза ще се дължат при подаване на заявката, като отпада таксата за регистрация на марката. Изменения начин на формиране на таксата вероятно ще доведе до увеличение, като се очаква приемането на нова тарифа от Министерски съвет.

Новият закон предвижда по-кратки срокове в процедурата по регистрация, както по отношение на заявителя, така и за произнасяне от страна на Патентно ведомство, които промени би следвало да доведат до ускоряване на цялостния процес. Въведени са и по-кратки сроковете по отношение на по-голяма част от действията в производствата по опозиция, отменяне и заличаване на регистрацията на марка.

С новия закон се прекратяват направените по реда на досегашния ЗМГО регистрации на географски означения (i) за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, (ii) за вина, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1308/2013, и (iii) за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014. Регистрацията на такива продукти, както и на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., ще се извършва единствено по реда, предвиден в съответните регламенти.

Новият ЗМГО се прилага за всички производства, започнати след влизането му в сила, както и за висящите производства по регистрация, отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до 17.12.2019.